dinsdag 26 februari 2008

Stamboom Komrij / Kommerij

Nageslacht van Folkert Wybes

Generatie I

I Folckert Wybes x Beerte Egbertsdr
Folckert Wybes is geboren 1535. In het najaar van 1618 wordt de erfenis geregeld tussen de 6 kinderen van Egbert Foclkerts, Wybe Folckerts, Aelcke Folckerts gehuwd met Pieter Luyttiens en de kinderen van Jets Folckerts gehuwd geweest met Folckert Wabes, schipper te Kollum. Folckert Wybes is getrouwd met Beerte Egbertsdr en overleden in Kollumerzwaag ca. 1618.
Uit dit huwelijk:
1 Wybe Folckerts: volgt II.1
2 Egbert Folckerts: volgt II.2
3 Jets Folckerts: overleden voor 20 september 1596. Trouwt met Folckert Wabes.
4 Anne Folckerts: overleden in Kollumerzwaag ca. 1614. Vermeld 6 november 1605 als curator over de kinderen van zijn zuster Jets.
5 Aelcke Folckerts. tr. Peter Luyttiens.
6 Aaff Folckerts. tr. Lenert Jans.

Generatie II
II.1 Wybe Folckerts x Antie Tiebbes
Wybe Folckerts is geboren ongeveer 1596 in Kollumerzwaag. Hij overleed voor 9 juni 1629 in Kollumerzwaag. Hij trouwt met Antie Tiebbes (geb. 1564) 1585 in Kollumerzwaag. Antie Tiebbes is de dochter van Tiebe en Sjouk Ebeles
Uit dit huwelijk:
1 Folkert Wijbes geb. 1586, Westergeest.
2 Tiebbe Wijbes geb. 1588.
3 Reijtse Wijbes geb. 1590, Westergeest.
4 Wobbe Wijbes geb. 1592, Westergeest.
5 Jan Wybes geb. 1594, Westergeest.
6 Jets Wijbes geb. 1596, Westergeest.
7 Tead Wijbes geb. 1598, Westergeest.
8 Frouck Wijbes geb. 1600.
9 Sjouck Wijbes geb. 1602, Westergeest.
10 Aeltje Wijbes geb. 1604. volgt III.1 en III.6

II.2 Egbert Folckerts x Antje Gerbens
Egbert Folckerts (geb. 1562) is landbouwer te Westergeest. Hij overl. In oktober 1631 in Kollumerzwaag. Op 20 september 1596 curator over de kinderen van zijn overleden zuster Jets. Op 17 februari 1601 en 12 februari 1602 vermeld met zijn zwager Jarich Gerbens. Op 6 november met zijn broers Anne en Wybe curator over de kinderen van Folckert Wabes, weduwnaar van de zuster Jets uit zijn tweede huwelijk met Lijfke Pieters. Overleden voor 2 Oktober 1616 omdat zijn weduwe Ancke Gerbedr. hertrouwt is met Jan Sjoerds. tr. Antje Gerbens, dochter van Gerben Jarigs en Baukje Sijbes.
Uit dit huwelijk:
1 Gerben Egberts geb. 1599, Westergeest, trouwde Geertie Nitters
2 Folkert Egberts: geb. 1601
3 Bauck Egberts, * ca. 1604. tr. 1: Sybe Freerx. tr. 2: Renger Gales.
4 Sybe Egberts: geb. 1608
5 Jarig Egberts: geb. 1611; volgt III.2
6 Anne Egberts, * ca. 1613, overl. 27-01-1655. Ongehuwd. Zijn nalatenschap werd geregeld op 27 januari 1655.

Generatie III
III.1 Aeltje Wijbes x Jarig Egberts
Aeltje Wijbes is overleden in april 1662. Zij trouwt twee keer .In 1627 met Roeloff Gerrijts (* 1595, overl. 1633) zoon van Gerryt Roelofs en Taets Jarichs.
Uit dit huwelijk:
1 Roelofke Roelofs, * 1635, overl.: na 1719
Later trouwt Aeltje Wijbes met haar neef Jarig Egberts. Zie verder III.2

III.2 Jarig Egberts x Aeltje Wijbes
Westergeest ca. 1611. Overleden voor 21 februari 1657 in Westergeest tr. ca. 1635 Aeltje Wijbes, overl. Westergeest ca. 1662, dochter van Wijbe Folkerts en Antie Tiebbes. voor 1 april 1635 te Westergeest.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert Jarigs: volgt onder IV.1
2 Antie Jarichs: * rond 1640, ovwerleden voor 1660, tr. Taecke Reijns
3 Wijbe Jarichs: * rond 1644

Generatie IV

IV.1 Egbert Jarigs x Jelck Sybes(1) Ankie Egberts (2)
overl. Westergeest ca. 1671. Boer in Westergeest. Op 25 juni 1667 kopen zoons van Jarig Egberts van de erven Gerbe Egberts en Gertie Nitters, echtelieden; op 17 november 1668 kopen Sijbe Egberts met zijn vrouw Frouck Tiebbes en Egbert, de zoon van Jarig Egberts, ieder voor de helft, van genoemde erven. tr. 1: Buitenpost 28-1-1666 Jelck Sybes. tr. 2: ca. 1669 Ankie Egberts, * ca. 1649, dochter van Engbert Jans en Bon Uilckes.
Uit het huwelijk 2:
1 Jarig Egberts: volgt V.1
2 Jelkjen Egberts, overl. Westergeest ca. 1748. tr. Jeen Pieters. overl. voor augustus 1708. (flor.reg. 1708 Kollumerland en Nieuwkruisland fol. 2 nr. 11,12)Generatie V

V.1 Jarig Egberts x Jetske Wytzes
* Westergeest ca. 1671. Waarschijnlijk geboren in februari of maart en gehuwd voor 1703. Erft op 1 juli 1748 3000 caroli gulden van zijn overleden zuster Jelkjen Egberts. Overleden rond 1749 in Westergeest. tr. Jetske Wytzes, overl. Westergeest ca. 1769, dochter van Wijtse Femmes en Wijtske Folkerts. Geboren rond 1675, overleden in 1769 te Westergeest. De 5 erfgenamen verdelen f. 4300.--.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert Jarigs volgt VI.1
2 Bontje Jarichs
3 Wijtze Jarigs
4 Wybe Jarigs: volgt VI.2
5 Antje Jarigs

Generatie IV
VI.1 Egbert Jarigs x Antje Berents
Kollumerzwaag omstreeks 1710, gedoopt 19 mei 1735 in Westergeest, overleden 1773 in Westergeest. Egbert Jarigs was boer en huisman.Trouwt Antje Berents. Zij is geboren omstreeks 1705 en overlijdt na 1781 in Westergeest. Hij was doopsgezind en werd Ned. Hervormd gedoopt en deed tevens belijdenis. Bij de Quotisatie in 1749 vermeld: Gemene Boer, 40-0-0. Antje Berents was boerin.
Uit dit huwelijk:
1 Lutske Egberts.
2 Jelkje Egberts ged: 28-02-1734, Oudwoude, trouwde 09-05-1751, te Westergeest, Geert Lulofs,
(zoon van Lulof Jans en Rinske). Geert: Ondertrouw Westergeest 15-04-1751
3 Jarig Egberts; (tr. Jetske Hessels, kind: Jan Jarigs Veenstra)
4 IJtske Egberts de Vries geb. 1739.
5 Berent Egberts geb. 1742 (tr. Jetske Wytzes de Vries, neemt die naam aan).
6 Wijtze Egberts.
7 Bontje Egberts geb. __-03-1748, Westergeest, ged: __-03-1748, Oudwoude.
8 Seeske Egberts ged: 17-10-1751, Oudwoude, trouwde 05-07-1772, te Oudwoude, Oene Deddes,
(zoon van Dedde Bienses en Antje Oenes). otr. Zwaagwesteinde 05-07-1772


VI.2 Wybe Jarigs x Eelkje Jelles
Westergeest ca. 1725, overl. ca. 1783. 1767 Armvoogd Westergeest. tr. Eelkje Jelles, * Oudwoude ca. 1725, overl. Westergeest 6-3-1807, dochter van Jelle Jelles en Grietje Marcks. Op 14 februari 1791 is zij weduwe en niaart 6 pdm van een sate lands op 't veen onder Westergeest (vermoedelijk van haar man geërfd).
Uit dit huwelijk:
1 Jarig Wybes Komrij volgt VII.1
2 Grietje Wijbes de Hoog
3 Jelle Wybes, ~ Westergeest 10-3-1754.
4 Wijtze Wybes
5 Jetske Wybes, ~ Westergeest 29-4-1759.
6 Jelkje Wybes Komrij, *18-7-1762 in Westergeest, overl. Kollumerland 15-6-1826. trouwt Jan Jarigs Veenstra (zie VI.1.1)
7 Mark Wybes Komrij: volgt VII.2
8 IJtje Wybes, * Westergeest; ~Westergeest 24-1-1768; overleden 30-08-1806 in Kollumerland; getrouwd met Johannes Wybes Schaafsma
9 Egbert Wybes, ~ Westergeest 16-11-1770.

Generatie VII
VII.1 Jarig Wybes Komrij x Sytske Durks Dijkstra
* 1750, gedoopt 25 mei in Westergeest, getrouwd op 4 juni 1780 met Sytske Durks Dijkstra, overleden 18 augustus 1818 in Kollumerland Jarig Wybes was landbouwer. Sytse Durks * 1758, overleden 22 oktober 1826 in Oudwoude. Dochter van Durk Jetzes en Anna Catrina Ietes (Edzes).
Uit dit huwelijk:
1 Wybe Komrij (jong overleden)
2 Wijbe Komrij volgt onder VIII.1
3 Dirk Jarigs Komrij volgt onder VIII.2
5 Anna Catharina Jarigs Komrij (ook geschreven als Comri) * 24-12-1786 in Oudwoude; ~ 11-02-1787 Oudwoude; overleden 07-03-1829 in Kollumerland; getrouwd met Sytze Eelkes Bos.
6 Jelle Komrij
7 Eelkjen Jarigs Komrij * 15-05-1792 in Oudwoude; ~ 1-07-1792 Oudwoude; overleden 27-06-1858 in Westergeest. Zij trouwt twee maal.
8 Jelle Komrij
9 Wytze Jarigs Komrij volgt VIII.3
10 Jetze Jarigs Komrij volgt VIII.4

VII.2 Mark Wybes Komrij x Grietje Rinderts Bos
Mark Wijbes was koemelker. Hij is gedoopt op 18-05-1764 in Westergeest en overleed daar op 02-06-1841. Grietje was de dochter van Rindert Jacobs en Bregtje Sjoerds. Zij overleed in 1833.
Uit dit huwelijk:
1 Bregtje Marks Komrij
2 Eelkjen Marks Komrij
3 Wybe Marks Komrij, * ca. 1806.
4 Rindert Marks Komrij (Kommerij), geboren op16-02-1809, volgt onder VIII.3
5 Sjoerd Komrij (* 1803; krijgt 3 levenloze zoons)
6 Baukje Komrij, * Kollumerland 24-6-1816, overl. Kollumerland 1-7-1816.
7 Jelle Marks Komrij, volgt onder VIII.5

Generatie VIII
VIII.1 Wybe Jarigs Komrij x Jeltje Wytzes Hellinga
Wybe Jarigs is geb. 1782, trouwde 13-12-1821, te Kollumerland met Jeltje Wytzes Hellinga.
Uit dit huwelijk:
1 Wytze Komrij geb. 21-08-1822, Kollumerland, overl. 19-03-1832, Kollumerland.
2 Zytske Komrij geb. 28-01-1825, Kollumerland, trouwde 07-05-1852, te Kollumerland, Jacob
Alberts de Vries.
3 Jaring Komrij geb. 27-09-1828, Kollumerland, overl. 19-01-1829, Kollumerland.VIII.2 Dirk Jarigs Komrij x Jeltje Frankes Sikkema
Dirk Jarigs geb. 1785, trouwde 25-05-1815, te Kollumerland,. Dirk overleed 12-10-1858, Achtkarspelen.
Uit dit huwelijk:
1 Jarig Komrij geb. 20-02-1816, Kollumerland, overl. 18-03-1816, Kollumerland.
2 Jaring Durks Komrij geb. 1817, overl. 17-05-1873, Achtkarspelen. ongehuwd
3 Romkje Durks Komrij geb. 1820, overl. 12-09-1834, Achtkarspelen.
4 Franke Durks Komrij geb. 1822, overl. 19-01-1875, Achtkarspelen.
5 Jelle Durks Komrij geb. 1824, overl. 26-02-1854, Achtkarspelen. ongehuwd
6 Sytske Komrij geb. 28-07-1825, Kollumerland.
7 Antje Komrij geb. 01-07-1828, Kollumerland

VIII.3 Wytze Jarigs Komrij x Magdalena Alijda Raven
Wytze Jarigs is geboren op 14-06-1795 in Westergeest; gedoopt op 23-08-1795 in Westergeest; overleden 19-08-1847 in Kollumerland. Hij trouwde op 04-05-1842 in Kollumerland met Magdalena Alijda Raven.

VIII.4 Jetze Jarigs Komrij x (1) Jitske Melles de Vries, (2) Gelske Tjallings Kloosterman
Jetze Jarigs is geboren op 07-03-1802 in Oudwoude; gedoopt op 08-04-1802 in Oudwoude; getrouwd op 08-06-1827 in Kollumerland met Jitske Melles de Vries en op 28-10-1848 in Kollumerland met Gelske Tjallings Kloosterman. Hij overleed op 26-08-1867 in Kollumerland.
Uit huwelijk 1:
1 N. Komrij geb. 10-07-1828, Kollumerland, overl. 10-07-1828, Kollumerland. levensloze zoon
2 Melle Komrij geb. 03-09-1829 volgt IX.1
3 Jarig Komrij geb. 31-03-1832 volgt IX.2
4 Fokeltje Komrij geb. 27-12-1834, Kollumerland, overl. 19-03-1845, Kollumerland.
5 Sytske Jetzes Komrij geb. 21-03-1837.
6 Jelle Komrij geb. 13-08-1839, Kollumerland, overl. 21-06-1872, Achtkarspelen.
7 Durk Komrij geb. 13-01-1842, Kollumerland, overl. 17-08-1859, Kollumerland.
Uit huwelijk 2:
1 Fokeltje Komrij geb. 28-06-1849, Kollumerland, overl. 17-07-1854, Kollumerland.
2 Tjalling Komrij geb. 23-07-1851.
3 Wytze Komrij geb. 02-09-1853, Kollumerland, overl. 03-04-1870, Kollumerland.
4 Wybe Komrij geb. 07-02-1856, Kollumerland, overl. 27-06-1856, Kollumerland.
5 N. Komrij geb. 09-05-1857, Kollumerland, overl. 09-05-1857, Kollumerland. levensloze dochter
6 Fokeltje Komrij geb. 27-08-1858.
7 Durk Komrij geb. 16-11-1861, Kollumerland.
8 Gaele Komrij geb. 03-05-1864, Kollumerland.


VIII.3 Rindert Marks Komrij (Kommerij) x Sjoukje Sierks van der Veen
Rindert Marks is geboren 16-02-1809, gedoopt 26-11-1809 te Westergeest, overleden 24-11-1876 in Kooten. Hij was boerenknecht. Sjoukje Sierks is geboren 24-09-1803 en overleden 21-01-1888, dochter van Sierk Lykeles van der Veen en Ytje Sjoerds van der Bij. Rindert Marks en Sjoukje Sierks trouwden op 02-05-1834 in Kollumerland.
Uit dit huwelijk:
1 Mark Rinderts Komrij, geboren rond 02-06-1835, overleden 17-12-1836
2 Yttje Rinderts Kommerij, geboren in Kooten rond 21-03-1838 volgt onder IX.2
3 Mark Rinderts Kommerij, geboren in Kooten op 19-07-1843 volgt onder IX.3
4 waarschijnlijk Grietje Rinderts, geboren in Kooten 5-12-1845 overleden voor 1848
5 Grietje Rinderts, geboren te Kooten 05-07-1848 ongehuwd, overleden op
18-01-1894 te Kooten
VIII.5 Jelle Marks Komrij x Antje Luitjens Dantuma
Jelle Marks KOMRIJ, Boerenknecht, geboren op 14-06-1818 te Westergeest, overleden op 24-09-1875 om 09.00 uur te Driesum op 57-jarige leeftijd. Overleden ten huize no 70. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1845 te Dantumadeel met Antje Luitjens DANTUMA, 33 jaar oud, geboren op 05-09-1811 om 16.00 uur te Dantumawoude, dochter van Luitjen Eelkes DANTUMA en Hiltje Minnes MINNEMA.
Uit dit huwelijk:
1 Mark Jelles Komrij volgt IX.4
2 Luitjen Komrij, geboren op 20-01-1848 om 02.00 uur te Driesum.
3 Grietje Komrij, geboren op 31-12-1852 om 17.00 uur te Driesum.

Generatie IX
IX.1 Melle Komrij geb. 03-09-1829, Kollumerland, trouwde 17-05-1851, te Kollumerland, Sytske Pieters Smedinga, geb. 04-06-1822, Kollumerland, (dochter van Pieter Dreuwes Smedinga en Jitske Wytzes Postma).
Uit dit huwelijk:
1 Jitske Komrij geb. 26-03-1852.
2 Pieter Komrij geb. 08-09-1853, Kollumerland, overl. BEF 27-10-1855.
3 Pieter Komrij geb. 27-10-1855.
4 Fokeltje Komrij geb. 22-01-1857.
5 Wytze Komrij geb. 23-11-1864, Kollumerland

IX.2 Jarig Komrij geb. 31-03-1832, Kollumerland, trouwde 05-03-1863, te Kollumerland, Ymkje Hilles Wijma.
Uit dit huwelijk:
1 Jetze Komrij geb. 05-01-1864, Kollumerland.
2 Hille Komrij geb. 10-05-1868, Kollumerland.

IX.2 Yttje Rinderts Kommerij x Jurjen Theunis Veenstra
Yttje Rinderts is geboren in Kooten rond 21-03-1838, zij trouwde in september 1872 met Jurjen Theunis, zoon van Theunis Theunis Veenstra en Maaike Jurjens Postma.
1 Theunis Jurjens Veenstra, * Dantumadeel 14-7-1880, overl. Dantumadeel 12-4-1881.

IX.3 Mark Rinderts Kommerij x Hiltje Jans Jonker
Mark Rinderts is geboren op 19-07-1843 te Kooten. Hij overleed op 01-01-1901 ook in Kooten. Mark Rinderts was arbeider. In Achtkarspelen is hij getrouwd op 11-06-1870 met Hiltje Jans Jonker. Hiltje Jans is geboren te Blija op 02-04-1848. Zij was de dochter van Jan Bartels Jonker en Jelske Doekes Prins.
Uit dit huwelijk:
1 Rindert Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 27-12-1869 volgt onder X.1
2 Jan Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 21-12-1871 volgt onder X.2
3 Sjoukje Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 04-09-1874 volgt onder X.3
4 Jitze Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 13-12-1876 volgt onder X.4
5 Jelske Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 18-12-1879 volgt onder X.5
6 Ytje Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 20-07-1883 volgt onder X.6
7 Grietje Marks Kommerij (Komrij ) geboren te Twijzel op 23-01-1886 volgt onder X.7
8 Bartele Marks Kommerij (Komrij) geboren te Twijzel op 26-07-1890 volgt onder X.8

IX.4 Mark Jelles Komrij x Hendrikje Wijtzes Visser
Mark Jelles KOMRIJ, geboren op 01-08-1845 om 23.00 uur te Driesum. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1872 te Dantumadeel met Hendrikje Wijtses VISSER, 23 jaar oud, geboren op 15-03-1849 om 06.00 uur te Dantumawoude, dochter van Wijtse Wiltjes VISSER, Winkelier en Wesseltje
Jacobs van TUINEN.
Uit dit huwelijk:
1. Japke KOMRIJ, geboren op 06-03-1875 om 03.00 uur te Dantumawoude. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Dantumadeel met Eelke Sjoukes WIJNSMA, 33 jaar oud, Arbeider, geboren op 15-11-1867 om 23.30 uur te Akkerwoude, zoon van Sjouke Klazes WIJNSMA, Arbeider en Maaike Gerrits de VRIES, Naaister.

Generatie X

X.1 Rindert Marks Kommerij x Joukje Dijkstra
Rindert Marks, geboren te Twijzel op 27-12-1869, overleden ook in Twijzel op 20-12-1920. Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 03-06-1893 met Joukje, geboren rond 1869, dochter van Pieter Eetzes Dijkstra en Hendrikje Hendriks Witteveen. Zij overleed in 1919. Rindert Marks was een veehandelaar.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikje Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 25-05-1894 volgt onder XI.1
2 Hiltje Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 19-04-1896, overleden op 22-04-1896
3 Mark Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 19-04-1896, overleden op 23-04-1896
4 Mark Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 09-05-1897, volgt onder XI.4
5 Hiltje Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 16-04-1899, volgt onder XI.5
6 Pieter Rinderts Kommerij, geboren te Twijzel op 13-02-1902, volgt onder XI.6
7 Jan Rinderts Kommerij, geboren te Twijzelerheide op 16-12-1904 volgt onder XI.7

X.2 Jan Marks Kommerij x Jantje Zuidema
Jan Marks is geboren op 21-12-1871 in Twijzelerheide en overleed op 31-07-1932. Jantje is geboren op 18-11-1884 en zij overleed op 22-03-1964. Zij hertrouwde na het overlijden van Jan met R. Keizer. Jan en Jantje zijn begraven in Kootstertille.

X.3 Sjoukje Marks Kommerij x Reindert Postma
Sjoukje Marks, geboren te Twijzel op 04-09-1874. Zij verhuisde op 01-06-1898 naar Eestrum en trouwde in Achtkarspelen op 20-05-1899 met Reinder, geboren te Kollummerzwaag rond 1870 zoon van Sjoerd Postma en Aaltje Veenstra.
Uit dit huwelijk:
1 Hiltje Marks Postma. Zij overleed op jonge leeftijd.

X.4 Jitze Marks Kommerij x Trijntje Zijlstra
Jitze (Jetze) Marks is geboren op 13-12-1876 in Twijzelerheide. Hij trouwde rond mei 1900 met Trijntje Zijlstra, geboren te Twijzel op 17-10-1874. Jitze overleed op 24-03-1952 ook in Twijzelerheide.
Uit dit huwelijk:
1 Mark Jitzes Kommerij, geboren te Kooten op 29-06-1902, volgt onder XI.8
2 Jantje Jitzes Kommerij, geboren te Twijzel op 12-07-1904, volgt onder XI.9

X.5 Jelske Marks Kommerij x Anne de Bruin (1) Oebele de Boer (2)
Jelske Marks, geboren te Twijzel op 18-12-1879. Zij is getrouwd in Dantumadeel op 23-05-1903 met (1) Anne de Bruin, geboren te Zwaagwesteinde op 07-01 1875, zoon van Popke Jacobs de Bruin en Marijke Annes Lourens. Op 06-01-1917 trouwde zij in Achtkarspelen met (2) Oebele de Boer, geboren te Twijzel rond 1880, timmerman, zoon van Hendrik Oebeles de Boer en Hiltje Jans Brouwer.
Uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren.

X.6 Ytje Marks Kommerij
Ytje Marks is geboren op 20-07-1883 te Twijzel en zij overleed daar op 20 -06-1886.

X.7 Grietje Marks Kommerij x Harm Leegstra
Grietje Marks is geboren op 23-01-1886 en zij overleed op 24-06-1913. Harm, arbeider, zoon van Libbe Leegstra en Grietje Jans Stellingwerf is geboren op 19-05-1886 en hij overleed op 26-02-1971. Zij liggen beide begraven in Kollumerzwaag.
Uit dit huwelijk:
1 Ljibbe Leegstra
2 Hiltje Leegstra

X.8 Bartele Marks Kommerij x Antje Leegstra
Bartele is geboren op 26-07-1890 in Twijzelerheide en overleed op 24-03-1972 ook in Twijzelerheide. Bartele was veehouder. Antje, dochter van Libbe Leegstra en Grietje Jans Stellingwerf, is geboren op 06-10-1891 en overleed op 19-10-1940. Zij zijn beiden begraven in Kollumerzwaag.
Uit dit huwelijk:
1 Mark Kommerij, geboren rond 1922 volgt onder XI.10
2 Grietje (Kieke) Kommerij volgt onder XI.11

Generatie XI

XI.1 Hendrikje Kommerij x Hendrik Postma
Hendrikje is geboren op 25-05-1894 en zij overleed op 23-08-1982.
Uit dit huwelijk:
1 Albert Postma, geboren op 26-02-1921 in Eestrum. Hij overleed op 24-07-1990.
2 Rindert Postma, geboren op 07-01-1923 in Eestrum. Hij overleed op 06-12-1983

XI.4 Mark Kommerij x Inje de Jong
Mark is geboren op 09-05-1897 in Twijzel. Hij overleed in 1944. Inje is geboren op 24-12-1898 en zij overleed op 29-06-1993
Uit dit huwelijk:
1 Rindert Kommerij geboren op 24-11-1925, volgt onder XII.1
2 Sieds Kommerij geboren op 13-03-1929 in Eestrum, volgt onder XII.2
3 Piet Kommerij geboren op 16-06-1938 in Eestrum, volgt onder XII.3

XI.5 Hil Kommerij x Hielke van der Veen
Hil is geboren op 06-04-1899 in Twijzel. Hil overleed op 27-08-1983. Hielke is geboren op 04-01-1897. Hij overleed op 23-06-1967. Hil en Hielke zijn getrouwd in Achtkarspelen op 19-05-1921.
Uit dit huwelijk:
1 Joukje van der Veen, geboren op 26-04-1929 te Twijzelerheide, volgt onder XII.4
2 Teuntje van der Veen, volgt onder XII.5
3 Hendrike (Rike) van der Veen, geboren op 19-07 1936 te Twijzelerheide, volgt onder XII.6

XI.6 Pieter Rinderts Kommerij x Janke Hendrika Reindersma
Pieter is geboren te Twijzel op 13-02-1902, hij overleed in Groningen op 21-03-1952. Hij was slager in De Wilp. Janke is geboren te De Wilp op 13-03-1905, zij overleed in Dronten op 21-06-1985. Na het overlijden van Pieter had zij een winkeltje in De Wilp. Zij zijn begraven in De Wilp.
Uit dit huwelijk:
1 Rindert Kommerij geboren op 15-08-1930, volgt onder XII.7

XI.7 Jan Kommerij x Baukje Haak
Jan is geboren op 16-12-1904 in Twijzelerheide en overleed op 15-01-1949 in De Wilp. Over Baukje geen verdere gegevens. Zij zijn begraven in Kootstertille
Zij kregen geen kinderen.

XI.8 Mark Jitzes Kommerij x Jelske Wijbenga
Mark Jitzes is geboren op 29-06-1902 in Kooten. Hij trouwde met Jelske Wijbenga
Uit dit huwelijk:
1 Jitze Kommerij, geboren op 27-10-1932 te Twijzelerheide, volgt onder XII.8
2 Keimpe Kommerij, geboren op 10-06-1934 te Twijzelerheide, volgt onder XII.9
3 Trijntje Kommerij, geboren op 01-07-1945 in Twijzelerheide, volgt onder XII.10
4 Antje Kommerij, geboren op 01-07-1945 in Twijzelerheide, volgt onder XII.11


XI.9 Jantje Jitzes Kommerij x Sietse van der Veen
Jantje is geboren op 12-07-1904, zij overleed op 11-11-1964. Zij was getouwd met Sietse van der Veen. Sietse is geboren op 25-02-1901, hij overleed op 19-12-1978.
Uit dit huwelijk:
1 Anne van der Veen, geboren op 25-01-1931. Hij trouwde op 28-01-1954 met Sjoukje Wijbenga. Sjoukje is geboren op 23-09-1932. Anne overleed op 18-01-1992.

XI.10 Mark Kommerij x Aaltje de Vries
Mark is geboren rond 1922, wonende te Twijzelerheide, overleden op 06-03-1998. Hij is getrouwd met Aaltje de Vries rond 1950.
Uit dit huwelijk:
1 Bartele Kommerij, geboren op 22-02-1951, volgt onder XII.12
2 Annie Kommerij, geboren op 24-02-1953, volgt onder XII.13
3 Grietje Kommerij, geboren op 28-05-1956, volgt onder XII.14
4 Tjitze Kommerij, geboren op 10-11-1959 in Leeuwarden, volgt onder XII.15
5 Gooitzen Kommerij, geboren op 03-10-1962, volgt onder XII.16

XI.11Grietje Kommerij x Klaas Kloosterman
Uit dit huwelijk:
1 Henk Kloosterman

Generatie XII

XII.1Rindert Kommerij
Rindert is geboren op 24-11-1925, hij overleed op 27-04-1942.

XII.2 Sieds Kommerij x Gaatske Gros
Sieds is geboren op 13-03-1929 in Eestrum. Hij trouwde met Gaatske Gros op 23-12-1953 in Burgum. Gaatske is geboren op 08-03-1932. Zij was de dochter van W. Gros (geboren
op 15-03-1901, overleden op 17-08-1972) en Jikke Hoekstra (geboren op 03-04-1908, overleden op 06-05-1979)
Uit dit huwelijk:
1 Jikke Inje Kommerij, geboren op 30-11-1956 te Enschede, volgt onder XIII.1
2 Inje Gelske Kommerij, geboren op 07-12-1958 te Enschede, volgt onder XIII.2
3 Gelske Reintje Kommerij, geboren op 07-02-1966 te Enschede, volgt onder XIII.3

XII.3 Piet Kommerij x Reintje NN
Piet is geboren op 16-06-1938 in Eestrum. Hij trouwde op 02-01-1964 in Burgum met Reintje. Reintje is geboren op 03-05-1940 in Giekerk. Zij is huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
1 Dieuwke Kommerij, geboren op 13-03-1967 in Giekerk, volgt onder XIII.4
2 Ineke Kommerij, geboren op 13-10-1970 in Giekerk, volgt onder XIII.5

XII.4 Joukje van der Veen x Marinus Eland
Joukje is geboren op 26-04-1922 te Twijzelerheide. Zij trouwde op 09-05-1980 in Rockanje met Marinus Eland. Marinus is geboren op 17-09-1916 in Rockanje. Hij is de zoon van Arie Eland (geboren op 07-12-1879) en Maria van Herk (geboren op 18-09-1880). Marinus is tuinder. Zij hebben geen kinderen.

XII.5 Teuntje van der Veen x Bindert Reitsma
Teuntje is getrouwd op 31-03-1950 in de gemeente Achtkarspelen met Bindert Reitsma. Bindert is geboren op 24-11-1922. Hij was de zoon van Bartele Reitsma (veeboer, geboren 04-10-1874, overleden 04-12-1928) en Hiltje Wijbenga (geboren 03-03-1884, overleden 20-01-1972). Bindert overleed op 01-12-1991.
Uit dit huwelijk:
1 Hielke Reitsma, geboren 25-03-19523
2 Hil Reitsma, geboren 22-07-1956

XII.6 Hendrike van der Veen x Sieberen Bouwe Wiersma
Hendrike (Rike) is geboren op 19-07 1936 te Twijzelerheide. Zij trouwde op 29-10-1964 met Sieberen Bouwe Wiersma. Sieberen is geboren op 15-11-1931. Hij is de zoon van Bouwe Wiersma (geboren op 31-10-1903) en Richtje Wedman (geboren op 05-06-1909). Sieberen is belastingadviseur.
Uit dit huwelijk:
1 Rixt Elbrich Wiersma, geboren op 04-10-1967 in Weesp.

XII.7 Rindert Kommerij x Lumina Hilbertha (Bertha) Bakker
Rindert is geboren op 15-08-1930 in De Wilp. Bertha, dochter van Egbert Bakker (veehouder) en Jantje Steenbergen, is geboren op 21-10-1931 in Eelderwolde. Rindert is dierenarts. Bertha is huisvrouw. Momenteel wonen zij in Dronten.
Uit dit huwelijk:
1 Janty Hendrike Kommerij geboren op 26-08-1959, volgt onder XIII.6
2 Anke Janette Kommerij geboren op 24-02-1961, volgt onder XIII.7
3 Pieter Bert Kommerij geboren op 17-06-1962, volgt onder XIII.8
4 Egbert (Bert) Henderikus Kommerij geboren op 20-07-1964, volgt onder XIII.9

XII.8 Jitse Kommerij x Jacoba de Jong
Jitse is geboren op 27-10-1932 in Twijzelerheide. Hij trouwde op 13-03-1958 in Buitenpost met Jacoba de Jong. Jacoba is geboren op 13-12-1937 in Ee. Zij is de dochter van Klaas de Jong (geboren op 16-06-1897) en Klaaske Faber (geboren op 10-10-1897). Jitse is veehouder
Uit dit huwelijk:
1 Mark Kommerij, geboren op 02-12-1958 in Buitenpost, volgt onder XIII.10
2 Klaske Kommerij, geboren op 03-02-1960 in Buitenpost, volgt onder XIII.11
3 Klaas Kommerij, geboren op 23-08-1966 in Buitenpost, volgt onder XIII.12

XII.9 Keimpe Kommerij x Gretha Kemker
Keimpe is geboren op 10-06-1934 te Twijzelerheide. Hij is vertegenwoordiger. Keimpe trouwde op 27-03-1962 in Leeuwarden met Gretha Kemker. Gretha is de dochter van Jan Kemker (geboren 17-08-1913) en Hitje van der Horn (geboren 03-12-1913) Gretha is verkoopster.
Uit dit huwelijk:
1 Hetty Kommerij, geboren op 04-01-1963 in Leeuwarden, volgt onder XIII.13
2 Mark Jan Kommerij, geboren op 11-10-1964 in Leeuwarden, volgt onder XIII.14
3 Johan Kommerij, geboren op 29-08-1966 in Leeuwarden, volgt onder XIII.15
4 Peter Alexander Kommerij, geboren op 31-12-1967 in Hardegarijp, volgt onder XIII.16
5 Robert Kommerij, geboren op 02-11-1969 in Leeuwarden, volgt onder XIII.17

XII.10 Trijntje Kommerij x Hendrik Kooistra
Trijntje is geboren op 01-07-1945 in Twijzelerheide. Zij trouwde met Hendrik Kooistra. Hendrik is geboren op 31-01-1946 in Buitenpost. Trijntje was eerder getrouwd met Geert Reidsma.
Uit dit huwelijk:
1 Jenneke Reidsma geboren op 03-04-1966 in Kollumerzwaag. Zij is ongehuwd en woont in Twijzelerheide.
2 Wichard Reidsma geboren op 24-12-1968 in Kollumerzwaag. Hij is ongehuwd en woont in Kollumerzwaag. Wichard is automonteur.
XII.11 Antje Kommerij x Jacob Postma
Antje is geboren op 01-07-1945 in Twijzelerheide. Zij trouwde met Jacob Postma. Jacob is geboren op 12-12-1940 in Zwagerbos.
Uit dit huwelijk:
1 Geert Postma geboren op 26-04-1964 in Twijzelerheide. Hij is ongehuwd en woont in Twijzelerheide. Geert is tuinman.
2 Jelske Postma geboren op 12-11-1968, getrouwd met Meindert de Vries. Zij wonen in Surhuizum.
3 Mark Postma geboren op 10-07-1970. Hij woont samen met Bertha Steneker (geboren op 13-09-1972 in Leeuwarden). Mark is beroeps in brandpreventie (beroeps brandweerman?). Zij wonen in Noordbergum.


XII.12 Bartele Kommerij x Jikke van der Bij
Bartele is geboren op 22-02-1951 in Leeuwarden. Op 18-03-1970 trouwde hij in Buitenpost met Jikke van der Bij. Jikke is geboren op 01-06-1948 in Twijzelerheide. Zij is de dochter van Marten van der Bij (geboren 02-10-1920) en Hiskega (geboren 30-04-1926). Bartele is veehandelaar. Jikke is huisvrouw. Zij wonen in Twijzelerheide.
Uit dit huwelijk:
1 Hiskega Kommerij, geboren op 24-07-1970 in Twijzelerheide, volgt onder XIII.18
2 Aaltje Kommerij, geboren op 07-08-1974 in Twijzelerheide, volgt onder XIII.19

XII.13 Annie Kommerij x Lolke De Vries
Annie is geboren op 24-02-1953 in Leeuwarden. Zij trouwde op 19-11-1975 in Buitenpost met Lolke de Vries. Lolke is geboren in Zwagerveen op 08-08-1952. Hij is de zoon van Durk de Vries (geboren 20-02-1920) en Feikje (geboren 12-01-1925). Annie is restaurantmedewerkster. Lolke is isoleerder. Zij wonen in Twijzel.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje de Vries, geboren op 08-05-1977 in Twijzelerheide .
2 Feikje de Vries, geboren op 16-12-1979 in Twijzelerheide.

XII.14 Grietje Kommerij x Roelof Sangers
Grietje is geboren op 28- 05-1956 in Leeuwarden. Zij trouwde op 24-06-1983 met Roelof Sangers. Roelof is geboren op 10-01-1956 in Oudwoude. Hij is de zoon van Jan Sangers (geboren 10-08-1925) en Aaltje (Alie) Boersma (geboren 25-06-1929). Grietje is lerares op een basisschool. Jan is agrarisch medewerker. Zij wonen in Twijzelerheide.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje (Alie) Sangers, geboren op 21-07-1986 in Leeuwarden.

XII.15 Tjitze Kommerij x Elisabeth Hollema
Tjitze is geboren op 10-11-1959 in Leeuwarden. Hij is bouwopzichter. Hij trouwde in Driesum op 21-10-1988 met Elisabeth (Lies) Hollema, geboren op 11-05-1957 in Leeuwarden, dochter van Brant Hollema (textielhandelaar, geboren 30-11-1923) en Fokeltje Elzinga (huisvrouw, geboren 08-03-1932).
Uit dit huwelijk:
1 Mark Kommerij, geboren in Dokkum op 17-07-1990, volgt onder XIII.20
2 Hillebrant Kommerij, geboren in Dokkum op 13-10-1992, volgt onder XIII.21
3 Fokalien Marianne Kommerij, geboren in Dokkum op 02-04-1997, volgt onder XIII.22

XII.16 Gooitzen Kommerij x Romkje (Rommie) Zijlstra
Gooitzen is geboren op 03-10-1962 in Leeuwarden. Hij trouwde op 19-02-1988 in Buitenpost met Romkje (Rommie) Zijlstra. Rommie is de dochter van Minze Otte Zijlstra (geboren 05-11-1922) en Aagje Nicolai (geboren 30-08-1926). Gooitzen is slachter. Rommie is huisvrouw. Zij wonen in Twijzelerheide.

Generatie XIII

XIII.1 Jikke Inje Kommerij x Jacques Titulaer
Jikke is geboren in Enschede op 30-11-1956. Zij is op 01-06-1979 in Weerselo getrouwd met Jacques Titulaer. Zij wonen in Overasselt.
Uit dit huwelijk:
1 Coen Sieds Titulaer, geboren in Meppel op 31-08-1982
2 Marc Wiebe Titulaer, geboren in Hengelo op 17-08-1985
3 Anne Gaatske Titulaer, geboren in Overasselt op 09-04-1994

XIII.2 Inje Gelske Kommerij x Robert Engelbertink
Inje is geboren in Enschede op 07-12-1958. Zij is op 20-10-1981 in Oldenzaal getrouwd met Robert Engelbertink. Zij wonen in Oldenzaal.
Uit dit huwelijk:
1 Sanne Aimce Engelbertink, geboren in Leeuwarden op 30-04-1982
2 Tessa Helena Engelbertink, geboren in Oldenzaal op 16-07-1988

XIII.3 Gelske Reintje Kommerij x Max Huizinga
Gelske is geboren in Enschede op 07-02-1966. Zij is op 09-06-1987 in Leeuwarden getrouwd met Max Huizinga. Zij wonen in Grou.
Uit dit huwelijk:
1 Inje Sietske Huizinga, geboren in Grou op 24-12-1992
2 Else Jikke Huizinga, geboren in Grou op 20-09-1995
3 Lotte Gaatske Huizinga, geboren in Grou op 28-05-1998

XIII.4 Dieuwke Kommerij
Dieuwke is geboren op 13-03-1967.

XIII.5 Ineke Kommerij
Ineke is geboren op 13-10-1970.

XIII.6 Janty Hendrike Kommerij x Epie Dijkstra
Janty is geboren op 26-08-1959 in Nes (Ameland). Epie, zoon van Piet Dijkstra en Annie Koster, is geboren op 18-09-1959 in Sneek. Janty is logopediste. Epie werkt in een ziekenhuis. Zij zijn getrouwd op 18-07-2001 in Sneek, waar ze ook wonen.
Zij hebben geen kinderen.

XIII.7 Anke Janette Kommerij x Dirk Bruin
Anke is geboren op 24-02-1961 in Nes (Ameland). Dirk, zoon van Anton Bruin en Wiep Vonk is geboren op 24-01-196? op Vlieland. Anke werkt bij Staatsbosbeheer. Dirk is gemeente ambtenaar. Zij wonen op Vlieland
Uit dit huwelijk:
1 Kimberley Bruin, geboren 27-11-1990

XIII.8 Pieter Bert Kommerij x Erica de Sousa Reis
Pieter is geboren op 17-06-1962 in Nes (Ameland). Erica is geboren op 27-05-1962 in Salvador de Bahia (Brasil). Pieter is salesmanager bij een firma uit USA. Zij wonen in Curitiba (Brasil).
Zij hebben geen kinderen.

XIII.9 Egbert (Bert) Henderikus Kommerij x Piet Marsman
Bert is geboren op 20-06-1964 in Nes (Ameland). Bert is schrijver en hij werkt als freelance radioprogrammamaker.

XIII.10 Mark Kommerij
Mark is geboren op 02-12-1958 in Buitenpost. Hij is beroepschauffeur. Mark is ongehuwd en woont in Gerkesklooster.

XIII.11 Klaske Kommerij
Klaske is geboren op 03-02-1960 in Buitenpost. Klaske is getouwd geweest, zij heeft twee kinderen, Paul (geboren op 22-02-1991 in Dokkum) en Robin (geboren op 26-11-1992 in Dokkum). Klaske is lerares en zij woont in Dokkum.

XIII.12 Klaas Kommerij x Riekje van Kammen
Klaas is geboren op 23-08-1966 in Buitenpost. Hij is getrouwd met Riekje van Kammen. Riekje is geboren op 20-02-1996 in Zwagerbos. Klaas heeft een groentezaak in Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1 Jitse Mark Kommerij, geboren op 27-12-96 in Dokkum, volgt onder XIV.1

XIII.13 Hetty Kommerij x Jan Kamminga
Hetty is geboren op 04-01-1963 in Leeuwarden. Hetty is peuterleidster. Zij trouwde op 29-08-1985 in Burgum met Jan Kamminga. Jan is geboren op 13-02-1960 in Buitenpost.
Uit dit huwelijk:
1 Bart Kamminga, geboren op 27-01-1988 in Leeuwarden
2 Erwin Kamminga, geboren op 15-06-1990 in Leeuwarden

XIII.14 Mark Jan Kommerij
Mark Jan is geboren op 11-10-1964 in Hardegarijp. Hij overleed op 07-08-1988 in Drachten.

XIII.15 Johan Kommerij x Harma Agaath Post
Johan is geboren op 29-08-1966 in Leeuwarden. Johan is chef-kok bij een motel in Emmeloord. Hij is getrouwd op 17-09-1996 in Emmeloord met Harma Agaath Post.
Uit dit huwelijk:
1 Elisa Margretha (Lisa) Kommerij, geboren op 23-05-1999 in Emmeloord, volgt onder XIV.2

XIII.16 Peter Alexander Kommerij x Annemarie Romkema
Peter is geboren op 31-12-1967 in Hardegarijp. Peter is raadscommissiesecretaris in de stad Groningen. Annemarie is geboren op 05-03-1970 in Goingahuizen. Zij hebben geen kinderen.

XIII.17 Robert Kommerij x Baukje Nijdam
Robert is geboren op 04-01-1963 in Leeuwarden. Robert is stafmedewerker van een zorgverzekeraar. Hij trouwde op 22-05-1997 in Sneek met Baukje Nijdam. Baukje is geboren op 21-06-1968 in Woudsend.
Uit dit huwelijk:
1 Nina Rosemarijn Kommerij, geboren op 04-10-1997 in Sneek, volgt onder XIV.3
2 Esmee

XIII.18 Hiskega Kommerij x W. Adema
Hiskega is geboren op 24-07-1970 in Twijzelerheide. Zij trouwde op 10-06-1994 met W. Adema
XIII.19 Aaltje Kommerij
Aaltje is geboren op 07-08-1974 in Twijzelerheide.

XIII.20 Mark Kommerij
Mark is geboren in Dokkum op 17-07-1990.

XIII.21 Hillebrant Kommerij
Hillebrant is geboren in Dokkum op 13-10-1992.

XIII.22Fokalien Marianne Kommerij
Fokalien is geboren in Dokkum op 02-04-1997

Generatie XIV

XIV.1 Jitse Mark Kommerij
Jitse is geboren op 27-12-96 in Dokkum.

XIV.2 Elisa Margretha (Lisa) Kommerij
Lisa is geboren op 23-05-1999 in Emmeloord.

XIV.3 Nina Rosemarijn Kommerij
Nina is geboren op 04-10-1997 in Sneek